สินเชื่อ SCB อนุมัติให้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 – 2 ล้านบาท ผ่อนเพียงแสนละ 2,500

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล สมัครผ่านแอป SCB EASY ผ่อนสบายแสนละ 2,500 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน)

ขอสินเชื่อทั่วไป

– สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

– การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

– วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท (ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย)

– เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

– ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน

– ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

– คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เงื่อนไขการขอสินเชื่อและดอกเบี้ย

– ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลอัตรา 15% ต่อปี

– สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลผ่อนแสนละ 2,500 บาทต่อเดือนคำนวณจาก กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15% ต่อปี

– สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลสามารถ สมัครให้กับตนเอง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรโดยกำเนิด ของท่านเอง รวมถึง บิดา มารดาของคู่สมรส

– การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

เอกสารยืนยันตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

– สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)

– ใบสำคัญการสมรส (กรณีกู้ให้คู่สมรส/ พ่อแม่ของคู่สมรส)

เอกสารยืนยันรายได้

สำหรับพนักงานประจำ

– หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

– Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

สำหรับเจ้าของกิจการ

– สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)

– ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5

– ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)

– Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

สำหรับอาชีพอิสระ

– Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การกู้

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

– ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา /ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

– ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จชำระค่ารักษาพยาบาล หรือ ใบประเมินค่ารักษาพยาบาล/ ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, คลินิก ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)
เพิ่มเติม