สินเชื่อ ธ.ก.ส อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ยืมรายละ 50,000 ช่วยคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการออกมาตรการทางการเงินจำนวน 3 รูปแบบ เพื่อช่วยเกษตรกร และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการที่สองคือ โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่เปิดให้สามารถกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี

ในส่วนของรายละเอียดของตัวสินเชื่อนั้นมีด้วยกันดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเดิม ในรูปแบบของอาชีพเกษตรกรรมแบบใหม่ หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องภาคกับการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพอื่นที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะ

วงเงิน (Loan to value) : กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี

ประเภทของการผ่อนชำระ : ผ่อนชำระทุกเดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน หรือรายปี (ตามที่มาแห่งรายได้)

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก : การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย : คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เดือนแรกในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ในอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ : เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR +3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

หลักประกันเงินกู้ :

– ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

– บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

– ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

– เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องชำระหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. ดี, ไม่เป็น NPLs และผ่านการพัฒนา และมีใบรับรองหรือมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนจริง

– การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ : จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขา

– การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า : เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0555