สมัครด่วน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.” คนละ 10,000 วงเงินยังเหลือ

“สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.” ระบบกลับมาใช้งานได้แล้ว รีบลงทะเบียน สมัครด่วน วงเงินยังเหลือ ยอดอนุมัติกว่า 8,900 ล้านบาท จากวงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

7 มิ.ย. 2564 ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 หรือ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” หลังจากธ.ก.ส.ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ล่าสุดเมื่อเวลา 13.27 น. วันนี้ Line officialBAAC Family แจ้งว่าระบบกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ ธ.ก.ส. ได้เปิดให้บริการขอ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อรวมกว่า 2.71 ล้านราย แบ่งเป็นสถานะรอการนัดหมายจาก ธ.ก.ส. 149,158 ราย อยู่ระหว่างนัดหมาย 271,142 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ 23,013 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดย ธ.ก.ส. ยังเปิดให้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 31 ธ.ค. 64 ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายละเอียดสินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

– ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อรวมกว่า 2.71 ล้านราย แบ่งเป็นสถานะรอการนัดหมายจาก ธ.ก.ส. 149,158 ราย อยู่ระหว่างนัดหมาย 271,142 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ 23,013 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดย ธ.ก.ส. ยังเปิดให้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 31 ธ.ค. 64 ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family

โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

1. สมัคร Line officialBAAC Family

2. เลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.”

ขั้นตอนการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตนเองและข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง

2. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

– เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก

– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน

– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ

– เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้- ธนาคารจะส่งข้อมูล การลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่ เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

– กดยืนยันการลงทะเบียน

– ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

4. รอการนัดหมายจากธนาคาร ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองก่อน เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือ บุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ (กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก กับ ธ.ก.ส. อยู่แล้วระบบจะบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที)

3. ระบบข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

– เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก

– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน /ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน

– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ

– เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

– เลือกสาขาของธ.ก.ส. ที่สะดวกและใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่าน

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

– กดยืนยันการลงทะเบียน

– ระบบจะส่งหมายเลขอ่างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร